NECRO – “TOUGH JEW / RABBI HOLDING GUNS” (SHYNE INTRO)