@SmokeDZA Ft. @FatTrel [BGA x 2] and @201Ransom “AC/DC”

[ahh_audio src=/10-23-12/SmokeDZAftFatTrelandRansom-ACDC.mp3]

[ahh_audio src=/10-23-12/SmokeDZAftFatTrelandRansom-ACDC.mp3]