Profiles In Battle Rap: John John Da Don

EXCLUSIVE: JOHN JOHN DA DON WANTS TO FACE HOLLOW DA DON IN A “LOSER MUST QUIT” RAP BATTLE